Nuostatai

Redaguota: 2023-03-20

Šie nuostatai skirti apibrėžti akademinės olimpiados „MOKSLO/LAB“ (toliau - „Olimpiada“) vykdymo tvarką, sąlygas, principus, dalyvių atranką ir apdovanojimo tvarką.


 1. Olimpiados organizavimas
 2. Olimpiada vykdoma nuotoliniu būdu Olimpiados vykdymo sistemoje interneto adresu https://mokslolab.lt.
 3. Dalyvavimas olimpiados etapuose vykdomas tik konkrečiais laikais, kurie nurodyti Olimpiados tinklalapio tvarkaraštyje: https://mokslolab.lt/timetable.
 4. Olimpiada organizuojama kiekvienų metų pirmame metų pusmetyje.
 5. Olimpiados organizatorius atsakingas už:
 6. sklandų olimpiados vykdymą;
 7. užduočių, naudojamų Olimpiados etapuose, konfidencialumą;
 8. Olimpiados vykdymo formato įgyvendinimą;
 9. Olimpiados rėmėjų paiešką ir organizavimą;
 10. Olimpiados rėmėjų įsteigtų prizų ir apdovanojimų paskirstymą;
 11. organizacinės Olimpiados komandos koordinavimą;
 12. Olimpiados dalyvių Olimpiados etapuose pateiktų sprendimų priežiūrą.
 13. Olimpiados vykdymo struktūra
 14. Olimpiados vykdomos sezonais. Kiekvienais metais organizuojamas vienas sezonas.
 15. Vieną sezoną sudaro 2 etapai:
 16. Pradinis (pirmasis) etapas.
 17. Šiame etape gali dalyvauti visi Lietuvos mokyklų bei užsienio lietuvių penktų ir šeštų klasių moksleiviai.
 18. Visų amžiaus grupių dalyviai Olimpiados užduotis atlieka tuo pačiu metu.
 19. Dalyviai vertinami ir reitinguojami tik asmeninėje amžiaus grupėje.
 20. Šiame etape gali dalyvauti ir jaunesni nei penktų klasių moksleiviai, tačiau tokiu atveju dalyvis atlieka penktų klasių dalyviams skirto lygio užduotis ir yra reitinguojamas kartu su penktų klasių Olimpiadoje dalyvavusiais moksleiviais.
 21. Finalinis etapas (finalas).
 22. Šiame etape gali dalyvauti tik į šį etapą užsiregistravę dalyviai.
 23. Į Finalinį etapą registruotis gali tik Pradiniame etape dalyvavę dalyviai, kurie surinko atitinkamą ribinį taškų skaičių.
 24. Dalyvį į finalą užregistruoti gali ir jo mokytojas ar kitas grupės, kuriai priklauso dalyvis, administratorius.
 25. Šiam etapui taikomos ir visos Pradiniam etapui taikomos sąlygos, nurodytos aukščiau.
 26. Olimpiadą sudaro 3 disciplinų užduotys: matematikos, anglų kalbos bei gamtos ir žmogaus.
 27. Visų disciplinų užduotys sudaro vieną jungtinę olimpiadą. Dalyvauti ir atlikti atskirose disciplinų sekcijose nėra galimybės.
 28. Penktų ir šeštų klasių dalyviams pateikiamos užduotys yra bendros, tačiau vertinimas vyksta kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai.
 29. Dalyvavimas visuose Olimpiados etapuose yra nemokamas.
 30. Dalyvaujant Olimpiadoje draudžiama:
 31. naudoti formulių lapus ar žinynus;
 32. naudotis kitų asmenų teikiama pagalba;
 33. siūlyti pagalbą kitiems dalyviams;
 34. naudoti skaičiuotuvą;
 35. naudotis interneto prieiga, išskyrus kiek to reikalauja naudojimasis Olimpiados dalyvavimo lauku, ir kitais pašaliniais įrenginiais.
 36. Dalyvaujant Olimpiadoje leidžiama / rekomenduojama:
 37. turėti ir naudoti rašymo priemonę, tuščius juodraštinius popieriaus lapus;
 38. finalinio etapo metu vartoti užkandžius ar gėrimus, jei kitaip nenurodo konkrečios finalinio etapo vykdymo lokacijos Olimpiados finalo organizatorius.
 39. Olimpiados Pradinio (pirmojo) etapo vykdymas
 40. Pirmąjį etapą sudaro 3 sekcijų (disciplinų) užduotys.
 41. Visose sekcijose užduočių kiekis yra panašus.
 42. Kiekvienoje sekcijoje maksimalus galimas surinkti taškų skaičius yra 16 taškų. Bendras šiame etape maksimalus galimas surinkti taškų skaičius yra 48 taškai.
 43. Šio etapo užduočių forma yra mišri: užduočių sprendimai gali būti pateikiami kaip pasirenkami variantai, laukelio pažymėjimas ar teksto įvedimas.
 44. Dalyviams užduotis atlikti skiriamos 40 minučių. Pasibaigus laikui sprendimai pateikiami automatiškai. Jei dalyvis nusprendžia sprendimus pateikti ankščiau, sprendimai patvirtinami dalyvavimo lauke paskutinėje užduotyje paspaudus mygtuką „Baigti“.
 45. Olimpiados Finalinio etapo (finalo) vykdymas
 46. Finalinį etapą taip pat sudaro 3 sekcijų (disciplinų) užduotys.
 47. Visose sekcijose užduočių kiekis yra panašus.
 48. Kiekvienoje sekcijoje maksimalus galimas surinkti taškų skaičius yra 38 taškai. Bendras šiame etape maksimalus galimas surinkti taškų skaičius yra 114 taškų.
 49. Šio etapo užduočių forma yra mišri: užduočių sprendimai gali būti pateikiami kaip pasirenkami variantai, laukelio pažymėjimas ar teksto įvedimas.
 50. Dalyviams užduotis atlikti skiriamos 90 minučių. Pasibaigus laikui sprendimai pateikiami automatiškai. Jei dalyvis nusprendžia sprendimus pateikti ankščiau, sprendimai patvirtinami dalyvavimo lauke paskutinėje užduotyje paspaudus mygtuką „Baigti“.
 51. Ribinis Pirmojo etapo taškų skaičius, reikalingas registracijai į finalą, yra 14 (2023-03-19 organizatoriaus priimtas taisyklių pakeitimas) visų taškų.
 52. Finalas vykdomas vieną dieną ribotą laiką. Tokiu būdu siekiama kontroliuoti dalyvių dalyvavimo lokaciją stengiantis apriboti ją mokyklos atstovų prižiūrimoje teritorijoje dalyvavimo Olimpiados finaliniame etape metu.
 53. Rezultatų skelbimas
 54. Kiekvieno etapo rezultatai skelbiami konkrečiu Olimpiados tvarkaraštyje nurodytu metu.
 55. Po rezultatų paskelbimo dalyvis, jo atstovas ar grupės, kuriai priklauso dalyvis, administratorius turi teisę apeliuoti jo nuožiūra neteisingai įvertintas ar nekorektiškai pateiktas užduotis.
 56. Finalinio etapo reitingas, kurio sudarymo taisyklės skelbiamos šio dokumento skirsnyje „Olimpiados laimėtojų skyrimo tvarka“, skelbiamas dalinai viešai (neatskleidžiant asmens duomenų) ir privačiai kiekvieno dalyvio bei grupės, kuriai jis priklauso, administratoriaus Olimpiados sistemos asmeniniuose profiliuose.
 57. Finalinio etapo reitingas skelbiamas kartu su galutiniais Finalinio etapo rezultatais.
 58. Olimpiados laimėtojų skyrimo tvarka
 59. Olimpiados laimėtojais laikomi geriausieji 10 finalo dalyvių kiekvienoje amžiaus grupėje.
 60. Olimpiados laimėtojai atrenkami pagal dalyvio vietą reitinge.
 61. Reitingas sudaromas pagal surinktų taškų kiekį finale. Kuo surinktų taškų suma finaliniame etape didesnė, tuo aukštesnė vieta reitinge.
 62. Jei du ar daugiau dalyvių surenka tą pačia taškų sumą, vieta reitinge nustatome pagal pradiniame etape surinktų taškų kiekį. Jei ir pradiniame etape reitinguojamų dalyvių taškų suma yra lygi, reitingo vieta nustatoma pagal dalyvių finaliniame etape užtruktą laiką. Kuo užduotims atlikti užtruktas laikas yra mažesnis, tuo aukštesnė vieta skiriama.
 63. Reitinge negali būti kelių tą pačią vietą užimančių dalyvių.
 64. Jei nustatyti reitingo vietos neįmanoma pagal aukščiau pateiktus kriterijus, Olimpiados organizatoriaus motyvuotu sprendimu gali būti atliekami šio dokumento šio skyriaus pakeitimai.
 65. Olimpiados laimėtojai apdovanojami specialiais Olimpiados diplomais, rėmėjų bei partnerių įsteigtais prizais ir suvenyrais.
 66. Padėkų ir diplomų skyrimo tvarka
 67. Kiekvienas Olimpiados bet kurio etapo dalyvis, dalyvavęs bet kuriame Olimpiados etape, gauna virtualią asmeninę padėką už dalyvavimą Olimpiadoje.
 68. Taip pat virtualią padėką už pagalbą organizuojant Olimpiadą konkrečioje mokymo įstaigoje gauna kiekvienas šio skirsnio pirmame punkte aprašyto dalyvio grupės, kuriai priklauso šis dalyvis, administratorius.
 69. Virtualūs aukštesniojo laipsnio diplomai skiriami 10% aukščiausiu rezultatu (aukščiausią vietą Finalo reitinge užėmusiems dalyviams) Finaliniame etape pasirodžiusiems dalyviams kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai.
 70. Spausdintais prizinių vietų diplomais apdovanojami Olimpiados laimėtojai. Šie diplomai pristatomi ir įteikiami kartu su rėmėjų ir partnerių įsteigtais prizais bei suvenyrais.
 71. Olimpiados užduočių rengimas ir sprendimų tikrinimas
 72. Užduotis rengia vidinė Olimpiados komanda arba Olimpiados organizatoriaus įpareigoti išoriniai ekspertai.
 73. Užduotys iki Olimpiados konkretaus etapo pradžios yra konfidencialios ir neviešinamos.
 74. Užduotys iki Olimpiados konkretaus etapo pabaigos negali būti viešinamos išoriniuose šaltiniuose.
 75. Atliktų užduočių sprendimai tikrinami automatiniu būdu Olimpiados sistemoje.
 76. Pateiktų vertinimui sprendimų koreguoti ar kitaip pakeisti neįmanoma.
 77. Sprendimus vertinimui pateikti galima tik vieną kartą.
 78. Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka
 79. Apeliacijos priimamos 7 kalendorines dienas nuo preliminarių rezultatų paskelbimo datos.
 80. Apeliacija išnagrinėjama per 2 kalendorines dienas (neįskaitant apeliacijos pateikimo dienos), jei apeliaciją pateikęs asmuo neinformuojamas kitaip.
 81. Apeliaciją pateikti galima elektroniniu paštu apeliacija@mokslolab.lt arba, jei yra tokia galimybė, Olimpiados sistemoje. Kitur pateiktos apeliacijos nebus svarstomos.
 82. Jei apeliacija teikiama elektroniniu paštu būtina nurodyti paskyros ID, kurį Olimpiados sistemos naudotojas gali rasti profilio nustatymuose, asmens vardą bei pavardę, užduoties numerį, sekciją (discipliną), kurios užduotis apeliuojama, argumentuotą apeliuojamos užduoties komentarą.
 83. Sprendimas dėl pateiktos apeliacijos pateikiamas tomis pačiomis priemonėmis, kaip ir apeliacija buvo pateikta.
 84. Apdovanojimų bei prizų įteikimas ir pristatymas
 85. Paskirti apdovanojimai bei prizai pristatomi per logistikos paslaugas teikiantį rėmėją.
 86. Dėl duomenų, reikalingų tinkamai ir sklandžiai išsiųsti apdovanojimus bei prizus, pateikimo informuojamas konkretus asmuo, jei tai su pagrindiniais Olimpiados etapais nesusijęs prizas, informuojamas dalyvio, kuriam skirtas apdovanojimas ar prizas, grupės, kuriai jis priklauso, administratorius arba, jei tokio administratoriaus nėra arba jis nereaguoja į siunčiamas užklausas, tokio dalyvio mokyklos administracija.
 87. Baigiamosios nuostatos
 88. Šis dokumentas gali būti keičiamas bet kuriuo metu, o jo pakeitimai įsigalioja nuo jo atnaujintos versijos paskelbimo momento.
 89. Esant esminiams pokyčiams, turintiems įtakos dalyvavimo ir vertinimo Olimpiadoje tvarkai, Olimpiados sistemos naudotojai informuojami atskirai.